Naše služby

 • 30 Psychoterapeutické poradenství

Na naší “vstupce” čeká klienta setkání s jedním z našich terapeutů. Společně se podíváme na situaci, která klienta trápí. Následně probereme, který z terapeutů nejlépe odpovídá potřebám klienta. Klient je také seznámen s fungováním centra, způsobem platby a má prostor položit své otázky. 

Co vás čeká: 

 • Poznáte bezpečné prostředí našeho centra
 • Probereme Vaše obtíže
 • Najdeme pro Vás nejvhodnějšího terapeuta
 • Vyřešíme otázku platby a dostupnosti našich služeb
 • Poskytujeme vstupní konzultace ONLINE (videohovor)

 • Přijít na terapii ukazuje sílu, nikoliv slabost
 • Základem je autentický prožitek klienta i terapeuta
 • Společně najdeme cestu k úzdravě
 • Každý si zaslouží nebýt na své obtíže sám – dopřejte si péči
 • Poskytujeme terapie i ONLINE

Věnujeme se skupinovému poradenství, které je skvělou metodou pro podporu klientů, kteří čelí náročným situacím či psychickým obtížím. Skupinová práce pomáhá sdílet a nacházet řešení. Ve skupině funguje podpora a přijetí. Naši terapeuti si kladou za cíl vytvořit bezpečné a podnětné prostředí. Tato forma terapie se dá považovat za intenzivní a zároveň velmi účinnou.

Skupinové terapie poskytujeme jak pro adolescenty, tak pro dospělé.

Účinné faktory skupinové psychoterapie:

 • sdílení a přijetí ve skupině: “nejsem s pocity osamocený”
 • bezpečí, důvěra a naděje:  “mohu se svěřit a naleznu podporu”
 • empatie v rovnováze s konfrontací: “druzí mi rozumí a respektují, mohou mne mnohé naučit”
 • spoluvytváření: “druzí mi mohou pomoci a já jim”


Kdo v našem centru vede skupinová setkávání?skupinovaterapie

 • Skupiny pro dospělé: Arnošt Krtek, Barbora Mocová, Milan Převrátil
 • Skupiny pro adolescenty: Markéta Pešoutová, Růžena Krtková Rudnick
  á, Barbora Mocová

AKTUÁLNÍ: Momentálně jsou všechny skupiny naplněny.

NOVINKA: Nabízíme podpůrné skupiny Po-rozchodu a I maminky mohou vyhořet.

Další aktuality naleznete ZDE.

Zaměřujeme se na podporu párů v náročných situacích. Vnímáme párovou a rodinnou psychoterapii jako nejefektivnější způsob, jak pomoci všem, kteří se v dané situaci nachází. Podpora tak přináší úzdravu celému systému.

Cílem je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém všichni klienti mohou otevřeně o problémech hovořit a hledat společně řešení. Během setkání je respektována jak individuální odlišnost každého klienta, tak celkový kontext situace a interakce mezi klienty, které mohou pomoci odkrýt skryté neduhy párové či rodinné dynamiky.

Kdy je dobré zvolit párovou či rodinnou terapii:

 • pokud všechny strany mají zájem se situací pracovat
 • pokud vztahy dospěly do slepé uličky a není jasné, jak jít dál
 • pokud se nedaří nalézt společnou řeč a odlišné pohledy ubližují
Kdo se u nás rodinné či párové terapii věnuje?
 
 • Arnošt Krtek
 • Růžena Krtková Rudnická
 • Maria Heveriová
 • Josef Novák
 • Jan Plachý

Je jedinečný terapeutický přístup, který kombinuje pohybovou aktivitu a psychoterapeutické poradenství. Na základě přesvědčení, že naše tělo a duše jsou dvě spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují, pracujeme v rámci tohoto druhu terapie fyzickým vyjádřením i rozhovorem klienta s terapeutem. V dnešní společnosti jsme zvyklí využívat především verbální projev. Pohyb nám může pomoci vyjádřit to, na co nám slova nestačí. S ohledem na zdravotní stav klienta lze zvolit rozmanité pohybové přístupy, od relaxačních protahovacích cviků, přes procházky v přírodě až po fyzicky náročnější sporty.

Co tento způsob terapie přináší:

 • svobodu klienta vybrat si mezi délkou fyzické aktivity a rozhovoru
 • pomocí pohybu nahlédnout svoje obtíže z jiného úhlu
 • nastartování fyzické aktivity v životě

Hagioterapie je forma skupinové existenciální psychoterapie, která je otevřená tématizaci transcendentna a která pracuje s předpokladem, že příběhy Bible a životní příběhy mého života se vzájemně interpretují (Bible = „zrcadlo“ člověka).

Vstup do základní školy je pro dítě náročným úkolem. Jeho dobré zvládnutí má významný vliv na budování pozitivního postoje dítěte ke škole, k učení a zvládání školních povinností. Předškolní příprava s Montessori (12 lekcí) rozvíjí klíčové kompetence, které dítě potřebuje, aby zdárně obstálo při plnění nároků školy. Montessori aktivity, materiály a pomůcky, se kterými v našem programu pracujeme, efektivně rozvíjí dovednosti potřebné pro zvládání čtení, psaní a počítaní. V našem programu posilujeme rovněž zdravé sebevědomí dítěte, jeho zvídavost, sebeovládání, schopnost pracovat samostatně a spolupracovat s ostatními. To vše probíhá pod vedením kvalitních a kvalifikovaných pedagogů s respektujícím a empatickým přístupem k dítěti.

 • program je vhodný pro děti od 5 do 7 let
 • systematická a komplexní příprava dítěte (dovednosti potřebné pro zvládnutí čtení, psaní a počítání; rozvoj emočních a sociálních kompetencí)
 • program je systematicky sestavený ze 12 lekcí, které na sebe navazují
 • využíváme kvalitní Montessori pomůcky stimulující jednotlivé oblasti rozvoje dítěte
 • lekce probíhají jednou týdně (90 min.)
 • malý počet dětí ve skupině (max. 6 dětí)
 • součástí programu je rovněž poskytování individuálního poradenství pro rodiče: pomůžeme vám vyladit se na náročnou etapu v životě vašeho dítěte, na vstup do ZŠ apod.

Jste-li rodiče, kteří by chtěli pomoci svým dětem rozvíjet a posílit jejich schopnost učit se a samostatně řešit problémy, metoda FIE je právě to, co hledáte. Tato propracovaná metoda učí děti vědomě zaměřit a udržet pozornost, plánovat řešení problému krok za krokem a vede dítě k jeho větší samostatnosti. Dítě si tak prostřednictvím FIE osvojí efektivní strategie pro zvládání školních povinností i každodenních situací.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou a osvědčenou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje efektivní strategie myšlení a učení se.  Podstatou metody FIE je stimulace kognitivního rozvoje dítěte, podporující jeho školní, sociální a osobnostní růst. Metoda je určena pro všechny děti od 5 do 9 let, které potřebují nebo chtějí rozvíjet vlastní myšlení a schopnost učit se.

 • program je realizovaný v malých skupinách (max. 6 dětí)
 • program je vhodný pro děti od 5 do 9 let
 • pomáhá zvládat učení ve škole
 • naučí myslet v souvislostech
 • rozvíjí slovní zásobu
 • rozvíjí schopnosti vědomě zaměřit a udržet pozornost (snižuje hyperaktivitu)
 • rozvíjí schopnosti kritického myšlení
 • rozvíjí schopnosti pro řešení problémů
 • rozvíjí emoční inteligenci a sociální dovednosti
 • program provádí dítě problematickými situacemi, které jej mohou potkat ve škole i v osobním životě a učí dítě, jak tyto situace řešit

Léčebná pedagogika je o výchově a doprovázení člověka v jeho těžkostech a ve společném hledání jemu vlastních možností. Je orientovaná na výchovu podporující zdraví a optimální vývoj ohroženého nebo znevýhodněného dítěte. 

Nejde o odstraňování těžkostí ze života dítěte, ale o učení se, jak tyto těžkosti a nepříznivé okolnosti zvládnout. Je určena pro všechny neobyčejné děti.

 • podpora kompetencí jednotlivce
 • vytváření programů s terapeutickým a vzdělávacím zázemím
 • bazální a senzomotorická stimulace
 • krizová intervence a doprovázení

Cílem artefiletiky je prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjet kreativitu dětí a jejich sociální a emocionální kompetence, které jsou klíčové pro zvládání každodenních situací ve škole i v osobních vztazích. V našem programu se děti naučí pojmenovávat své zážitky a lépe porozumět sobě i ostatním; budou rozvíjet své komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat. Díky tomuto zacílení je artefiletika označována za vhodnou prevenci psychického a sociálního selhávání v pozdějším věku.

 • pro děti ve věku od 5 do 8 let
 • program je realizovaný v malých skupinách (max. 6 dětí)
 • je vhodná i pro děti, které mají potíže v oblasti sociální interakce, komunikace
 • rozvíjí kreativní myšlení a fantazii
 • učí pojmenovat zážitky a pocity (rozvoj sociálního a emocionálního učení)
 • rozvíjí schopnost spolupráce
 • rozvíjí vyjadřovací schopnosti
 • podporuje kreativní řešení problémů

Hra je pro dítě přirozeným prostředkem sebevyjádření. Ve hře si dítě rovněž zpracovává své touhy, zklamání, vnitřní konflikty, vztahové problémy apod.. Terapie hrou pomáhá dítěti uvolnit napětí, redukovat strach nebo úzkost a zpracovat náročné životní situace.

 • vhodná pro děti od 3 do 10 let
 • pro děti úzkostné
 • pro děti trpící zármutkem nebo hněvem
 • pro děti, které mají emoční problémy, problémy v chování nebo mají potíže v sociálních interakcích
 • pro děti v náročných životních situacích (rozvod rodičů, ztráta blízké osoby, přestěhování do jiného prostředí, problematický přestup z mateřské do základní školy apod.)
 • 29 Služby a aktivity zaměřené na relaxaci těla i mysli

Díky naším zkušenostem v oblasti sportu a trenérství, věnujeme se i mentální přípravě sportovců. Mentální příprava je zaměřena na sebepoznání, zvládání stresových situací a práci s emocemi (např. zacházení se vztekem, malé nebo velké nabuzení atd. ) Pracujeme s psychickou vyrovnaností a pomáháme vyrovnávat se s náročným prostředím všem těm, kteří se pohybují v oblasti vrcholového sportu. 

U dětí a adolescentů pomáháme i s komunikací s rodiči či zvládání nároků školy i trenérů. Snažíme se přinést kompletní podporu těm, kteří čelí náročným vlivů svého okolí i své sportovní vášně. 

Sport terapie zahrnuje:

 • přípravu na náročné soutěže a výkony
 • pomoc zpracovat emoce a zvládat výhry i prohry 
 • práci se stresem 
 • podporu komunikace s rodiči a trenéry

Skupinová setkání jsou věnována nácviku relaxací a mindfulness. Během setkání společně hledáme cestu zpět k sobě, našemu tělu a našim prožitkům. Ukotvujeme se v přítomnosti a přenášíme větší klid a moudrost i do našeho každodenního života.

Nácvik může probíhat i individuálně.

Mimo jiné doporučujeme klientům s úzkostmi, jako prevence vyhoření či podpora seberozvoje.

Cílem je:

 • posílit pocit přítomnosti (bytí tady a teď)
 • naučit se zklidnit rozbouřené emoce a prožitky 
 • porozumět lépe spojení mezi emocemi, myšlenkami a našim chováním 
 • zvládat krizové situace a stavy paniky
 • zlepšení pozornosti

Od října pravidelně cvičíme! Přidejte se k nám každé úterý večer na Palmovce. Více informací a přihlašování zde

ÚT 18:00 – 19:00
Trénink se závěsným posilovacím systémem TRX je určen pro ty, kteří mají chuť se pořádně protáhnout a trošku se i zničit!

ÚT 19:00 – 20:00
Kompenzační a relaxační cviky fungují skvěle pro všechny aktivní sportovce, ale jsou určeny i těm, kteří si po náročné práci potřebují protáhnout tělo a srovnat si myšlenky.

Text připravujeme. 

V případě potřeby poskytujeme naše služby také online (skrze Skype) či přes telefon.  
Možné je také využít služeb v anglickém jazyce.